REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

twojasypialnia.com

Regulamin sklepu internetowego skybed.pl (zwany dalej „Regulaminem”) obowiązujący od dnia 20 września 2023 roku.

Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Kamil Siwczak z siedzibą w Stęszewie 62-060, ul. Malwowa 15, za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego pod adresem skybed.pl , w tym m.in. warunki składania zamówień na towary dostępne w Sklepie,  zasady dostarczania zamówionych towarów do Klienta, sposób i termin zapłaty ceny, uprawnienia związane z odstąpieniem od umowy oraz zasady składania reklamacji.
Ponadto Regulamin określa zasady i warunki świadczenia przez Kamil Siwczak z siedzibą w Poznaniu  nieodpłatnych usług drogą elektroniczną – prowadzenia Konta.

Słownik pojęć:

Sklep – sklep internetowy działający pod adresem: twojasypialnia.com prowadzony przez Sprzedającego, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;
Sprzedający – Kamil Siwczak z siedzibą w Stęszewie 62-060, ul. Malwowa 15;
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, której przepisy przyznają zdolność prawną, posiadająca Konto Klienta lub zawierająca umowę ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu;
Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep przekaże zamówienie przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy;
Konto Klienta – utworzony po rejestracji indywidualny panel administracyjny Klienta w ramach Sklepu, służący m.in. do realizacji składanych zamówień, sprawdzania historii zamówień, danych dotyczących wpłat z tytułu zamówień;
Konsument – Klient będący osobą fizyczną, który zawiera za pośrednictwem Sklepu umowę ze Sprzedawcą w celach niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
Przelew elektroniczny – płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem platformy HotPay
Regulamin – niniejszy regulamin;
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].

2. Właścicielem Sklepu jest Kamil Siwczak Stęszew 62-060, ul. Malwowa 15 , tel. 500 221 693, adres email: kontakt@skybed.pl .

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień przed zawarciem umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

5. Sklep wykonuje działalność na zasadach uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów konsumentów.

6. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto.

7. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

§2

Świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Usługa świadczona drogą elektroniczną na podstawie Regulaminu polega na organizacji sprzedaży produktów przy wykorzystaniu Sklepu, poprzez umożliwienie dokonywania zakupów w Sklepie z wykorzystaniem Konta Klienta.


2. Konto Klienta to narzędzie dostępne w systemie Sklepu po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. śledzenie na stronie Sklepu stanu zamówienia, przeglądania historii zamówień, edycji danych Klienta, zmiany hasła oraz zmianę i poprawianie danych osobowych.


3. Klient jest także uprawniony do dokonania zakupu w Sklepie bez konieczności dokonywania rejestracji i tworzenia Konta Klienta.


4. Utworzenie Konta Klienta wymaga zarejestrowania. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji, tworzone jest indywidualne Konto Klienta. Klient w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: aktywnego adresu e-mail, hasła (widocznego tylko dla Klienta), imienia (lub nazwy firmy), nazwiska (lub NIP), pełnego adresu zamieszkania/siedziby oraz numeru telefonu. Kliknięcie pola „Dalej” kończy proces rejestracji i stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym. Klient następnie otrzyma na podany adres poczty elektronicznej maila z potwierdzeniem loginu i hasła do Konta Klienta.


5. Do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dochodzi poprzez aktywację rozpoczęcia korzystania z Konta Klienta przez Klienta.


6. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem przez Usługobiorcę oświadczeń o następującej treści:
   a) zapoznałem/am się i zaakceptowałem/am w pełni postanowienia Regulaminu stanowiącego podstawę zawarcia umowy,
   b) przystępuję do korzystania z usług dobrowolnie,
   c) dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich,
   d) wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,
   e) wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym dane korespondencyjne informacji systemowych, wiadomości od Operatora/Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych trwających powyżej 24h w działaniu Sklepu.


7. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail kontakt@skybed.pl , lub pisemnie na adres siedziby Sklepu, a także w każdy inny sposób umożliwiający Sprzedającemu zapoznanie się z treścią tego oświadczenia lub poprzez usunięcie Konta Klienta. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli, chyba że Klient ustali ze Sprzedającym krótszy termin wypowiedzenia.


8. Sprzedający może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 7 dniowym terminem wypowiedzenia, jeżeli:
   a) cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania sklepu,
   b) działalność Klienta jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
   c) otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności.


9. Wypowiedzenie umowy jest równoznaczne z zablokowaniem Klientowi dostępu do Konta Klienta oraz usunięciem Konta.


10.Oświadczenie o rozwiązaniu za wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane poprzez Sprzedającego, zostanie przesłane na podany w Koncie Klienta adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje usunięciem Konta Klienta.


11. Rozwiązanie za wypowiedzeniem lub rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

§3

Zamówienia

I. Przedmiot transakcji

1. Przedmiotem transakcji są towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu w chwili składania zamówienia. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronie Sklepu oferta była zawsze aktualna. Gdyby jednak zdarzyła się sytuacja, że niektóre z oferowanych towarów są w danej chwili niedostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Klienta o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.


2. Sprzedający ma prawo odstąpienia od realizacji zamówienia z powodu braku dostępności towaru w Sklepie. W takiej sytuacji Sprzedający niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Klienta. W przypadku dokonania przedpłaty przez Klienta, Sklep zobowiązuje się do zwrotu zapłaconej kwoty wraz z odsetkami ustawowymi od dnia otrzymania przedpłaty do dnia zwrotu.

II. Zamówienia

1. Klient może składać zamówienia przez cały czas pracy serwisu internetowego, to jest 7 (siedem) dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę, za pośrednictwem witryny internetowej https://twojasypialnia.com. Zamówienia złożone w soboty, niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

Zamówienia można składać w następujący sposób:

  • poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
  • e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
  • poprzez komunikator internetowy Messenger łączący z profilem Sklepu,
  • telefonicznie na numer dostępny na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.

 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie a w przypadku zamówienia przez Messenger w kontynuacji prowadzonej tam rozmowy. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sklep warunków przedstawionej oferty lub w momencie otrzymania wiadomości e-mail w której znajdować się będzie potwierdzenie zamówienia oraz dalsze instrukcje.

5. Obu stronom przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży na wypadek niewykonania przez drugą stronę umowy zobowiązania w terminie do 3 (trzech) dni roboczych.

§4

Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostaw w zakładce Koszt dostawy.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę w terminie do 3 (trzech) dni roboczych.

4. Do zakupionego produktu należy doliczyć koszty związane z wysyłką, które uzależnione są od gabarytów i wagi całego zamówienia oraz wybranej formy płatności i dostawy. Klient ponosi jednorazowy koszt wysyłki niezależnie od ilości zakupionych produktów. Informacja o koszcie wysyłki dostępna jest w trakcie dokonywania zamówienia na formularzu zawierającym zestawienie zamówionych towarów.

§5

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. InPost lub firmy kurierskiej DPD Group) lub udostępnia do odbioru przez Klienta w siedzibie firmy.

2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

§6

Reklamacje

1. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie. Reklamacja może zostać złożona: osobiście, listem poleconym lub mailowo na adres:  kontakt@skybed.pl . Uprawnienie to przysługuje w okresie odpowiedzialności Sprzedającego za towar. Klient powinien zgłosić reklamację w ciągu miesiąca od dnia dostrzeżenia wady. W przypadku Klientów, którzy nie są konsumentami zgłoszenie powinno nastąpić niezwłocznie po ujawnieniu wady. Klient może odesłać towar przesyłką pocztową ekonomiczną na adres Sklepu: twojasypialnia, Stęszew 62-060, ul. Malwowa 15.

2. Celem rozpatrzenia reklamacji towaru, Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany towar wraz z opisem niezgodności oraz dowodem potwierdzającym nabycie go u Sprzedawcy (np. paragon, faktura za konkretne Zamówienie).

3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko oraz jeśli to możliwe adres e-mail jakimi posłużył się Klient składając zamówienie, określenie towaru, który jest reklamowany oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń wraz z żądaniem Klienta związanym ze składaną reklamacją. Reklamacja składana pisemnie powinna zawierać ponadto adres korespondencyjny Klienta.

W ramach składania reklamacji Klient może żądać:
   a) naprawienia towaru,
   b) wymiany towaru na wolny od wad,
   c) obniżenia ceny,
   d) odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

4. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od momentu zgłoszenia i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

5. Odpowiedzialność Sprzedającego względem Klientów, którzy nie są konsumentami jest ograniczona do kwoty, jaką taki Klient zapłacił za objęty reklamacją towar i kwoty stanowiącej równowartość kosztów jego dostawy, w przypadku gdy przedmiotem reklamacji jest również dostawa. W przypadku uznania przez Sprzedającego reklamacji za uzasadnioną, taki Klient otrzyma towar wolny od wad lub zostanie mu zwrócona cena towaru. Wybór sposobu zaspokojenia roszczeń z tytułu reklamacji w tym przypadku, należy do Sprzedawcy a ciężar dowodu, że rzecz sprzedana ma wady, obciąża Klienta nie będącego konsumentem.

6. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep. Zwrot środków następuje wedle zasad opisanych w Regulaminie.

7. Indywidualne ustawienia komputera ,monitora lub wyświetlacza telefonu Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

§7

Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z Ustawą o Prawach Konsumenta z dnia 30.05.2014 r., Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni od daty odebrania towaru. Klient będący konsumentem, chcąc odstąpić od umowy na wyżej wymienionych warunkach, powinien odpowiednio wypełnić i przesłać Sprzedającemu podpisany formularz „oświadczenia o odstąpieniu od umowy” stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu. 

2. Zwracany towar należy odesłać niezwłocznie, to znaczy w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu na adres:

Kamil Siwczak

TwojaSypialnia
Stęszew 62-060,

ul. Malwowa 15

w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego użytkowania.

4. W ciągu 3 (trzech) dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

Pieniądze zostaną zwrócone niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 (czternastu) dni przelewem bankowym na rachunek bankowy Klienta wskazany Sprzedającemu lub w inny sposób wskazany przez Klienta. Sprzedający może się wstrzymać ze zwrotem należności do momentu otrzymania towaru z powrotem.

§8

Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, rzetelnie, w sposób przejrzysty, jak również uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. W szczególności dane osobowe zbierane są w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach, jak również adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego co niezbędne, do celów w których są przetwarzane.

2. Klienci Sklepu mają prawo wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również wniesienia skargi do GIODO (od 25 maja 2018 r. Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

3. Klient ma prawo w każdym czasie do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych, jak również do otrzymania w uporządkowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jego dotyczących, które dostarczył Administratorowi, oraz ma prawo do przesłania tych danych osobowych innemu podmiotowi, w tym prawo do żądania by dane te zostały przesłane innemu podmiotowi przez samego Administratora.

4. Klient może cofnąć wyrażone podczas rejestracji zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. W celu cofnięcia którejkolwiek ze zgód Klient powinien skontaktować się ze Sprzedającym, wysyłając do niego wiadomość email na adres: kontakt@skybed.pl 

5. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo – promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

§9

Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§10

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.

3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.

4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na adres email wskazany w zamówieniu.

5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 (czternastu) dni od dnia ich publikacji.

6. Sklep uznaje, iż Klient zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 5.

7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia: 20.09.2023 r